Skip to main content

Full text of "Ordo Missae : 'an Laidinn 's 'an Gdhlig : agus naighean eile"

See other formats


i> -•# (©tìr0 JWtssae: 'an LAIDINN 'S 'AN GAIDHLIG. AGUS URNAIGHEAN EILE. PERMISSU 
SUPERIORUM. CLÒBHUAILTE LE LORIMER 'US GILLIES. 
1877. H^). National Library of Scotland (©tìr0 fiSimR: LAIDINN 'S 'AN GAIDHLIG. AGUS URNAIGHEAN EILE. PERMISSU 
SUPERIORUM. 


CLÒBHUAILTE LE LORIMER 'US gillies. 

1877. ^^- -♦ Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/ordomissaeanlaid1877cath 
AN ainm an Atliar^, agus a' Mhic, agus an 
Spioraid Naoimh. Amen. 
Beannaiclite gu'n robh an Trianaid Naomti, agus 
neodhealaiclite, a nis agus gu sìorruith. Amen. 
A Spioraid Naoimh, thig agus lìon cridheachan 
do chreideach, agus las annta teine do ghaoil. 
Amen. Deònaich^ a Thighearna, deagh-bheartan a 
chur na'r cridheachan, agus co-oibreachadh leinn 
ga 'n cur 'an gnìomh ; air chor's gur h-ann 
bhuatsa a thig tùs ar n-ùrnaigh 's ar gnìomh- 
annan gu lèir, agus gur h-ann annadsa a theid 
an crìochnachadh. Tromh losa Crìosta ar 
Tighearna. Amen. Veni Sancte Spiritus. 

A Spioraid Naoimh, ar n-àrd-threise, 
Thig bho ghrian-chathair do ghlòir, 
Sgaoil gach ceò 'tha ga'r cur iomrall, 
'S leisf soiUsein dhe d' sholus òirnn. -♦ ♦- URNAIGHEAN ROMH 'N AIFRINN. Thig, o 'Athair nan dìol-dèirce, 
Do gach fèumach sìn do làmh ; 
A làmh bho'n tig gach rogha gibht, 
Soilleirich gach cridhe dall. 

A Righ na cofhurtachd 's an t-sòlais, 
Bu tu Aoidh an àigh do'n anam ; 
Cha'n fhairich e teas no ganntar, 
^S e na d'làimh-sa 'triall gu aineol. 

'S tu 'bheireadh furtachd agus tàmh, 
Do'n phiantach a bhios fo sgìos ; 
A' mhal' air an laidh am pràmh, 
'S ann agads' 'tha sòlas di. 

O, 'Sholuis a's àillidh snuagh, 
Na bi 'n dubhar òirnn na'r càs ; 
'Us ann an crìdh' do chreideach gaoily 
Beothaich teine caomh do ghràidh. 

Gun do chòmhnadh-sa, 'Dhia thrèin, 
Cha'n 'eil sgoinn 'am mac an duine ; 
Cha'n 'eil ceann gun lochd fo'n ghrèin, 
'S ann ad mhèinn-sa 'tha sinn uile. 

Glan-sa dhinn gach uile thruailleachd, 
Uisgich le d'ghràsan ar tart ; 
Leighis gach anam a tha leòinte, 
Strìochd na rag-mhuin'laich ri d' reachd. 

^ _ . — ^ URNAIGHEAN ROMH 'n AIFRINN. 5 

Taisich neimli a' cliridhe chruaidh, 

Bi 'd chairt-iùil dhuinn anns gach gàbhadh j 

'S do na creidich tha na d'earbsa, 

Thoir seachd tìodhlaicean do ghràidh. 

Treòirich na creidich ri 'm beò, 
'S na trèig iad an uair am bàis ; 
Sàbhail an anam bho phian, 
'S gu'm meal iad do shìth gu bràch. 

V. Cuir a mach do spiorad, 's bidh iad air an 
cruthachadh. 

jR. Agus ath-nuadhaichidh tu aghaidh an talmh- 
ainn. 

Guidheamaid, 

A Dhia, a theagaisg cridheachan nan creideach 
le soilleireachadh an Spioraid Naoimh : deònaich 
dhuinn 's an Spiorad chiadna, a bhi 'n dèigh 
air beartan matha, agus sìor-thoilinntinn a bhi 
òirnn na 'chofhurtachd. Tromh losa Crìosta ar 
Tighearna. Amen. 

Gnwmìi Creidimh. 

Tha sinn ag creidsinn gu daingean gu'm beil 
aon Dia ann ; agus gu'm beil ann an Dia trì 
pearsaichean, an t-Athair, agus am Mac, agus an 
Spiorad Naomh. Gu'n do ghabh am Mac an 
nàdar daonda air giùlan na h-Oighe Moire le 
cumhachd an Spioraid Naoimh ; gu'n d'fbuilig 
* # -♦ URNAIGHEAN ROMH 'n AIFRINN. e pàis agus bàs air ar son anns an nàdur dhaonda; 
gu'n d'èirich e rithist bho'n bhàs ; gu'n deach e 
suas air nèamh ; 's gu'n tig e a sin a rithist 
a thoirt glòire sìorruith do na daoine diadh- 
aidh, agus pèine sìorruith do na daoine mì- 
dhiadhaidh. A thuilleadh air sin, tha sinn ag 
creidsinn gach aon nì a tha'n Eaglais naomh 
Chaitliceach ag cur mu 'r coinnimh a chreid- 
sinn : a chionn gur h-e Dia an f hìor f Mrinn nach 
urrainn mealladh no 'bhi air a mhealladh, a 
thaisbein gach fìrinn dhi. Amen, 

Gniomh DòcJiais. 

A Dhia, a chionn gu'm beil thu uile-chumh- 
achdach, uile-thròcaireach, agus uile-mhathasach, 
agus ro-fhìrinneach na d' ghealladh, tha sinn 'an 
earbsa gu'n toir thu mathanas dhuinn na'r peac- 
annan as leth toillteanas do Mhic Tosa Crìosta ; 
agus gu'n cuidich thu sinn le d' ghràsan gu 
leantainn air gnìomhaiman math a dhianamh, 
leis an coisinn sinn a' bheatha shìorruith a tha 
thu 'gealltainn duinn anns na fiaitheas. Amen. 

Gnìomli Gràidh. 

A Dhia, bho'n a tha thu uile-mhath aniiad 
fhèin agus uile-mhathasach dhuinne, tha sinn a' 
toirt gaoil dhut thair gach nì le'r n-uile chridhe, 
le'r n-uile anam, le'r n-uile inntinn, agus le'r n-uile 
neart; agus airson do ghaoil-sa, tha sinn deònach URNAIGHEAN ROMH 'N AIFRINN. 7 

dealacÌLadli ris a h-uile ni a roghainn air tliusa 
cliall leis sJ pheacadh. Agus as do leth-sa tha 
sinn a' toirt gaoil dh'ar coimhearsnach mar 
dhuinn fhein, agus mathanais bho'r cridhe dh'ar 
naimhdean. Amen. 

Gnìomh Aithreachais. 

A Dhia, dh'am beil sinn a' toirt gaoil os cionn 
gach nì, tha sinn duilich bho ghrùnnd ar cridhe 
gu'n do chuir sinn mìothlachd riabh ort le'r 
peacannam ; agus le còmhnadh do ghràs, tha 
sinn ag cur romhainn a so suas gu'n seachainn 
sinn gu ro-chùramach a h-uile peacadh agus a 
h-uile ceami-aobhair peacaidh. Amen. 

Urnaigh. 

Thighearna nèamh agus talmhainn, tha sinn 
an diugh a' tighinn 'ad làthair a thairgse suas dhut 
ìobairt Chuirp agus Fhala do Mhic ar Slànair, 
mar ionann ris an ìobairt a thairg esan air a' 
chrois : 

An toiseach, Gu miadachadh urraim agus glòire 
do d'ainm naomh — mar ìobairt-aoraidh nach 
fhaodar a thairgse ach dhutsa na d'ònrachd. 

^S an dara h-àite^ Mar ìobairt-bhuidheachais 
air son gach uile mhathais a thaobh anma agus 
cuirp a bhuilich thii òirnne 's air an atharrach 
anns an ùine 'chaidh seachad. 

"^S an treas àite, Mar ìobairt-ìocaidh air son 
*. 4^ f * 

8 URNAIGHEAN ROMH 'n AIFRINN. 

matlianais ar n-nile plieacannan, air am beil a nise 
gràin againn le'r n-uile chricllie, 's sinn ag cur 
romliainn le rùn làiclir, nach bi sinn gu bràch 
tuille coireach annta. 

^S d! cheathramh àite, Mar ìobairt-achanaich 
air son gràsan dhuinn fhein agus do gach neach 
a rèir am fèum agus an uireasbhuidh. Tha 
sinn ag achanaich ort, o 'Thighearna, tromh 
luaidheachd Fuil do Mhic, gu'n deònaicheadh tu 
d'Eaglais naomh Chaitliceach a lìonsgaradh anns 
gach cèarna de'n t-saoghal, 's iadsan a th' ann 
an dorchadas a thaobh creidimh a thoirt gu 
slighe na fìrinne, los gu'n tig gach uile neach 
a stigh do'n aon Chrò fo'n aon Bhuachaille. 
Deònaich do Cheannard na h-Eaglais, dh'ar 
n-easbuigean 's dh'ar pearsaichean-eaglais, com- 
aradh do Spioraid ^Naoimh, gu 'bhi na'i] iùil 's 
na'n solus clo na creidich, agus dìchiollach a' 
sealltainn thairis air an trèud a tha'n earbsa 
riutha. Thoir neart agus giiocas do gach uachd- 
aran saoghalta, gu h-àraid do'n Bhànruinn^ gus 
iad fhèin a ghiùlan gu math an t-sluaigh a tha 
fo'n cùram. Deònaich gràsan an fhìor aith- 
reachais do'n pheacach thruagh, agus rùn làidir 
gun bhristeadh dhaibhsan a tha ceart. Fuadaich 
bhuainn plàigh, gorta, cogadh, 's gach breitheanas 
eile a tha ar peacannan a' toilltinn. Seall a nuas 
na d' iochd le caoimhneas air gach neach a th' 
ann an èiginn air muir no air tìr, no air leaba na 
h-easlainte, [gii sònraichte air, A.) Beannaich, a 
♦ * *- URNAIGHEAN ROMH N AIFRINN. TMgliearna, ar pàrantan, ar caomli-cliuideachda, 
agus luclid-ar-leasacliaidli. Beannaicli gacli neacli 
air an d'rinn sinn èucoir, no dh'an d'tliug sinn 
aobhar-peacaidh le'r droch-ghiùlanc Beannaich 
ar nàimhdean agus iadsan uile a tha e mar 
fhiachan òirnn guidhe air an son. Tha sinn 
ag achanaich ort gu'n dianadh tu iochd 'us bàigh 
ri anmannan nam marbh-chreideach adh'fhaodadh 
a bhi fhathast 'an àite-diachainn ga'n uidheam- 
achadh air son glòire fhlathanais. (Agus an 
duigh tha mi'n earbsa gu'n cuimhnich sibh A. a 
dNèug. . . .) Gu'n deònaicheadh tu an tìm 
a ghiorrachadh, agus an toirt a àite-dòruinne do 
ghlòir fhlathanais. 

Agus bho'n a dh'òrduich losa Crìosta gu'n 
dianamaid an dìomhrachd àghor so a chumail 
'an cleachdadh air a shon, tha sinn a' tairgse na 
h-Aifrinn so mar chuimhneachan-taingealachd 
air 'fhulangas agus air a bhàs — air 'aiseirigh 
ghlòrmhoir bho'n uaigh agus a dhol suas le 
mòralachd do nèamh. Agus gu so a bhi na's 
taitniche leatsa, tha sinn ga 'tairgse tromh losa 
do Mhac ionmhuinn, ar Tighearna agus ar 
Slànair ; agus ann an ainm na Trianaide Beann- 
aichte, an t-Athair, agus am Mac, agus an Spiorad 
Naomh. Amen. 4lt — ^lf lo anima christi, etc. 

Anima Christi. 
Anma Chriosta, naomhaicli mi. 
A Chuirp Chrìosta, sàbhail mi. 
'Fhuil Chrìosta, sàthaich mi. 
'Uisge thaoibh Chriosta, glan mi. 
A Phàis Chrìosta, neartaich mi. 
'losa mhath, gu gràsor èisd rium. 
Ann acl lotan falaich mi. 
Na f uilig mo sgaradh bhuat. 
Bho 'n nàmhaid aingidh teasraig mi. 
Aig uair mo bhàis gairm mi. 
Agus òrdaich mi 'thighinn 'ad ionnsaidh. 
Gu 'bhi maiUe ri d' Naoimh a' toirt cliù dhut 
Fad shaoghal nan saoghal. Amen. 

Urnaigh an Ostail Anndea. 
Tha sinn gu h-ìimhlaidh ag guidhe air do Mhòrachd, 
a Thighearna, an t-Ostal Beannaichte Anndra, amhuil 's 
mar a bha e na 'shearmonaiche 's na 'bhuachaiUe na d' 
Eaglais, mar sin gu'm bi e 'g eadarghuidhe daonnan 
riutsa air ar son. Tromh, &c. 

Uenaigh Ban-naomh Mairghread. 
A Dhia, a rinn Ban-naomh Mairghread, Bànruinn na 
h-Alba, ro-iomraiteach a thaobh a mòr-iochd do na boch- 
dan ; deònaich, as leth a h-eadarghuidhe agus a samhlaidh, 
do ghaol a bhi 'sìor-mhiadachadh na'r cridheachan. 
Tromh, &c. 

Urnaigh air son a' Phàpa. 
A Dhia, a BhuachaiUe 's a Kiaghladair nan creideach 
uile, seaU gu tròcaireach ri d' sheirbhiseach am Pàp, A. 
a dheònaich thu 'shuidheachadh na 'BhuachaiUe air d' 
Eaglais: titiraich dha, tha sinn ag guidhe ort, a bhi maraon 
le 'fhacal 's le 'dheagh-shamhladh, gu stàth dhaibhsan a 
tha fo 'chùram ; agus gu'ni buannaichd e fhèin maiUe 
ris an trèud a tha'n earbsa ris, a' bheatha shìorruith. 
Tromh, &c. 
^ -♦ iBvìfo iì^i^m AIG CKATHADH AN UISGE-CHOISKIG. 

ASPEEGES. 

i. BJio Dhònach na Trianaid gu Dònach Shlat-Pailm. Ant. A SPEEGES me, Do- 
-^ mine, hyssopo, et 
mundabor ; lavabis me, et 
super nivem dealbabor. Ps. Missrere mei Deus, 
secundum magnam miseri- 
cordiam tuam. 

Gloria Patri, et Eilio, et 
Spiritui Sancto. 

Sicut erat in principio, et 
nunc, et semper ; et in 
ssecula sseculorum. Amen. 

Ant. Asperges me, &c. TTISGICHIDH tu mi le 
^ hìsop, a Thigbearna, 
agus bithidb mi air mo 
ghlanadh ; nighidh tu mi 
agus bithidh mi na's gile 
na'n sneachd. 

Sm. Dian tròcair orm, a 
Dhia, a reir do mhòr thròc- 
aire. 

Glòir do'n Athair, agus 
do'n Mhac,agus do'n Spiorad 
Naomh. Mar a bhà, agus 
mar a thà, agus mar a 
bhitheas ; fad shaoghal nan 
saoghal. Amen. 

Nighidh tu mi, &c. ii. Bho Chàisg gu Caingis. 
VIDI AQUAM. A nt. YiDi aquam egredien- 
tem de templo a latere dex- 
tro, Alleluia ; et omnes ad 
quospervenit aqua ista, salvi 
facti sunt, et dicent, AUe- 
luia. Chunnaic mi uisge a' 
sruthadh bho thaobh deas an 
tèampaill, Alleluia; agus iad- 
san uile gus an d'thàinig an 
t-uisge so, bha iad sàbhailte, 
agus their iad, Alleluia. «- -♦ *- -^ ASPERGES. Ps. Confitemini Domino, 6'm. MolaibhanTighearna, 

quoniam bonus ; quoniamin oirthaemath; oirthaathròc- 

sseculum misericordia ej us. air a' mairsinn gu siorruith. 

Gloria, &c. Glòir do'n Athair, &c. An uair a thilleas an 

V. OstendenobiSjDomine, 
misericordiam tuam. 

H. Et salutare tuum da 
nobis. 

V. Domine exaudi ora- 
tionem meam. 

E. Et clamor meus ad 
te veniat. 

V. Dominus vobiscum. 

R. Et cum spiritu tuo. 

Oremus. 
ExAUDi nos, Domine 
sancte, Pater omnipotens, 
seterne Deus ; et mittere 
digneris sanctum Angelum 
tuum de coelis, qui custodiat, 
foveat, protegat, visitet, 
atque defendat omnes habi- 
tantes in hoc habitaculo. 
Per Christum Dominum 
nostrum. Amen. i thun na h-altrach. 

Fiach dhuinn, a Thigh- 
earna, do thròcair. 

A gus deònaich dhuinn do 
shlàinte. 

A Thighearna, disd ri m' 
ùmaigh. 

Agus gu d'ionnsuidh thig- 
eadh m'achanaich. 

Gu'n robh an Tighearna 
maille ribh. 

Agus ri d'spiorad-sa. 

Guidheamaid. 
Eisd ruinn, a Thighearna 
naoimh, ' Athair uile-chumh- 
achdaich, a Dhia shìorruith : 
agus deònaich d'aingeal 
naomh a chur a nuas as 
na flaithis a ghleidheadh, a 
dh-eiridneachadh, a theas- 
raiginn, a shealltaìnn, agus 
a dhìon gach neach a tha 
's an làthair 's an tigh so. 
Tromh Chriosta ar Tigh- 
earna. Amen. ~-c&s^<^^-^^^^ *- -€* *- -* UENAIGHEAN NA H-AIFEINN. An uair a tha'n sagart a' tòiseachaclh air an Aifrinn. 

IN Nomine Patris, «^ et A N ainm an Athar, agus 
Filii, et Spiritus Sancti. -^ «■' MViìn a.miH nn Sinìnr. Amen. 

S. Introibo ad altare Dei. 

M. Ad Deum, qui Isetifi- 
cat juventutem meam. a' Mhic, agus an Spior- 
aid Naoimh. Amen. 

S. Theid mi stigh gu alt- 
air Dhè. 

C. Gu Dia a tha 'dianamh 
m' òige subhach. xlii. Sahn. S. JuDiCA me Deus, et 
discerne causam meam de 
gente non sanctà; ab homine 
iniquo, et doloso erue me. M. Quia tu es, Deus, 
fortitudo mea, quare me 
repulisti ? Et quare tristis 
incedo, dum affligit me 
inimicus ? 

S. Emitte lucem tuam, et 
veritatem tuam ; ipsa me 
deduxerunt, et adduxerunt 
in montem sanctum tuum, 
et in tabernacula tua. 

M. Et introibo ad altare 
Dei ; ad Deum qui Isetifìcat 
juventutem meam. S. Thoik-sa breth orm, a 
Dhia, agus eadar-dhealaich 
mo chùis bho'n chinneadh 
nach naomh ; bho'n duine 
^ucorach agus chealgach 
teasraig mi. 

C. Oir is tus', a Dhia, mo 
neart, carson a chuir thu 
bhuat mi ? Agus carson is 
dubhach mo thriall, 's mo 
nàmhaid ga m' chlaoidh ? 

S. Cuir a nuas do sholus 
agus d'fhirinn ; threòirich 
iad mi, agus thug iad mi 
gu d'bheinn naoimh, agus 
a stigh do d'phàiUinnean. 

C. Agus theid mi stigh 
gu altair Dhè ; gu Dia a tha 
a' dianamh m' òige subhach. 0- -* -* 14 ORDO MISS^. S. Confitebor tibi in 
citharà, Deus, Deus meus ; 
quare tristis es, anima mea, 
et quare conturbas me ? M. Spera in Deo, quo- 
niam adhuc confìtebor illi : 
salutare vultùs mei, et Deus 
meus. 

S. Gloria Patri, et Filio, 
et Spiritui Sancto. 

M. Sicut erat in prin- 
cipio, et nunc, et semper, 
et in ssecula sseculorum. 
Amen. 

S. Introibo ad altare Dei. 

M. Ad Deum, qui Iseti- 
ficat juventutem meam. 

S. Adjutorium nostrum 
in nomine Domini. 

M. Qui fecit coelum et 
terram. 

S. Confiteor Deo omnipo- 
tenti, &c. 

M. Misereatur tui omni- 
potens Deus, et dimissis 
peccatis tuis, perducat te ad 
vitam geternam. >S^. Amen. 

M. Confiteor Deo omnipo- 
tenti, beatse Marise semper 
Virgini, beato Michaeli S. Bheir mi moladh dhut 
air a' chlàrsaich, a Dhia, 
mo Dhia ; ciod uime a tha 
thu dubhach, m' anam ? 
agus carson a tha thu ag 
cur bruaidlein orm ? 

C. Cuir d'earbsa ann an 
Dia, oir fhathast bheir mi 
rnoladh dha : slàinte mo 
ghnìlise, agus mo Dhia. 

S. Glòir do'n Athair, agus 
do'n Mhac, agus do'n 
Spiorad Naomh. 

C. Mar a bhà, 's mar a 
thà, 's mar a bhitheas, fad 
shaoghal nan saoghal. 
Amen. 

S. Theid mi stigh gu altair 
Dh(^. 

C. Gu Dia a tha 'dianamh 
m' òige subhach. 

^S'. Tha ar cobhair ann 
an ainm an Tighearna. 

C. A rinn nèamh agus 
talamh. 

S. Tha mi ag aideachadh 
do Dhia, &c. 

C. Gu'n dianadh Dia 
uile-chumhachdach tròcair 
ort, gu'm mathadh e dhut 
do pheacannan, agus gu'n 
stitiireadh e thu gu beatha 
shìorruith. 
S. Amen. 

C. Tha mi ag aideachadh 
do Dhia uile-chumhachdach, 
do naomh Mhoire 'bha riabh ^^- -* -^^ URNAIGHEAN NA H-AIFRINN. 15 Archangelo, beato Joanni 
Baptistse, sanctis Apostolis 
Petro et Paulo, omnibus 
sanctis, et tibi Pater, quia 
peccavi nimis cogitatione, 
verbo, et opere, meà culpà, 
meà culpà, meà maximà 
culpà. Ideo precor beatam 
Mariam semper Yirginem, 
beatum Michaelem Arch- 
angelum, beatum Joannem 
Baptistam, sanctos Apos- 
tolos Petrum et Paulum, 
omnes sanctos, et te, Pater, 
orare pro me ad Dominum 
Deum nostrum. na 'h-Oigh, do Naomh 
Micheil an t-Ard-Aingeal, 
do Naomh Eòin Baiste, do 
na naomh Ostail Peadar 
agus Pòl, do na Naoimh 
uile, agus dhuibhse, 'Athair, 
gu'n do pheacaich mi gu 
trom le m' smaointean, le 
m' bhriathran, 's le m' 
ghniomhannan, le m' choire 
fhein, le m' choire fhein, 
le m' mhòr choire fhein. 
Air an aobhar sin tha mi 
'guidhe air naomh Mhoire 
'bha riabh na 'h-Oigh, air 
Naomh Mìcheil an t-Ard- Aingeal, air Naomh Eòin 
Baiste, air na naomh Ostail Peadar agus Pòl, air na 
Naoimh uile, agus oirbhse, 'Athair, ùrnaigh a dhianamh 
ris an Tighearna ar Dia air mo shon. 

S. Misereatur vestri om- S. Gu'n dianadh Dia uile- 
nipotens Deus, et dimissis chumhachdachtròcairoirbh, peccatis vestris, perducat 
vos ad vitam seternam. M. Amen. 

S. «^ Indulgentiam, abso- 
lutionem, et remissionem, 
peccatorum nostrorum, tri- 
buat nobis omnipotens et 
misericors Dominus. 

M. Amen. 

S. DeuSjtu conversusvivi- 
ficabis nos. gu'm mathadh e dhuibh ur 
peacannan, agus gu'n 
stiùireadh e sibh gu beatha 
shìorruith. 

C. Amen. 

S. Gu'n dianadh Dia 
uile - chumhachdach agus 
tròcaireachmathanas, f uasg- 
ladh, agus saorsa, a thoirt 
dhuinn na 'r n-uile pheac- 
annan. 

C. Amen. 

S. A Dhia, tionndaidhidh 
tu ruinn agus beothaichidh 
tu sinn. ^- -♦ ♦' <^ i6 ORDO MISS^. M, Et plebs tua Isetabitur 
in te. 

^S'. Ostende nobis, Domine, 
misericordiam tuam. 

M. Et salutare tuam da 
nobis. 

S. Domine, exaudi ora- 
tionem meam. 

M. Et clamor meus ad te 
veniat. 

S. Dominus vobiscum. 

M. Et cum spiritu tuo. 

An uair a tha'ii sagart a' 
Oremus. 
AuFER a nobis, quassu- 
mus, Domine, iniquitates 
nostras ; ut ad Sancta 
Sanctorum puris mereamur 
mentibus introire. Per 
Christum Dominum nos- 
trum. Amen. C. Agus ni do shluagh 
subhachas annad. 

S. Fiach dhuinn, a Thigh- 
earna, do thròcair, 

0. Agus deònaich dhuinn 
do shlàinte. 

S. A Thighearna, èisd ri 
m' tirnaigh. 

C. Agus gu d' ionnsaidh 
thigeadh m' achanaich. 

S. Gu'n robh an Tighearna 
maiUe ribh. 

C. Agus ri d' spiorad-sa. 

direadh thun na h-altracli. 
GUIDHEAMAID. 

BuiN dhinn ar ciontan, a 
Thighearna, tha sinn ag 
guidhe ort, los gu'n toiU 
sinn dol a stigh le cridhe 
glan do'n ionad-naomh. 
Tromh Chrìosta ar Tigh- 
earna. Amen. An uair a tha'n sagart a' pògadh na h-aUrach. Oramus te, Domine, per 
merita sanctorum tuorum, 
quorum reliquise hic sunt, et 
omnium sanctorum: ut in- 
dulgere digneris omnia pec- 
cata mea. Amen. Tha sinn ag guidhe ort, a 
Thighearna, tromh thoiUt- 
eanas do Naomh leis an leis 
na tàibhsealan a tha'n so, 
agus nan Naomh uile, gu'n 
deònaicheadh tu m' uile 
pheacannan a mhathadh 
dhomh. 

An t-Introitus. 
Benedicta sit sancta Tri- Beannaichte gu'n robh 
nitas, atque indivisa Unitas : an Trianaid naomh agus an 
confìtebimur ei, quia fecit Aonachd neodhealaichte : *- -♦ URNAIGHEAN NA H-AIFRINN. 17 nobiscum misericordiam bheir sinn glòir dha, oir rinn 

suam. Ps, Domine, Domi- e tròcair oirnn. Sm. A 

nus noster, quàm admirabile Thighearna, ar Tighearna, 

est nomen tuum in universà nach àghor d'ainm air an 

terrà j talamh uile ! 

F. Gloria Patri, &c. Glòir do'n Athair, &c. AiG Kyrie Eleison. 
S. Kyrie eleison. 

M. Kyrie eleison. S. Kyrie eleison. 
M. Christe eleison. 
S. Christe eleison. 
M. Christe eleison. 
*S^. Kyrie eleison. 
M. Kyrie eleison. 
S. Kyrie eleison. S. A Thighearna, dian 
tròcair oirnn. 

C. A Thighearna, dian 
tròcair oirnn. 

S. A Thighearna, dian 
tròcair oirnn. 

C. A Chrìosta, dian tròc- 
air oirnn. 

aS'. A Chrlosta, dian tròc- 
air oirnn. 

C. A Chrìosta, dian tròc- 
air oirnn, 

S. A Thighearna, dian 
tròcair oirnn. 

C. A Thighearna, dian 
tròcair oirnn. 

S. A Thighearna, dian 
tròcair oirnn. Gloria in Excelsis. Gloria in excelsis Deo, 
et in terrà pax hominibus 
bonse voluntatis. Laudanms 
te, benedicimus te, adora- 
mus te, glorificamus te. 
Gratias agimus tibi propter 
magnam gloriam tuam. Do- 
mine Deus, Kex cselestis, Glòir do Dhia anns na 
h-àrdaibh, agus air talamh 
sìthdoluchd nadeagh thoile. 
Tha sinn a' toirt molaidh 
dhut, tha sinn a' toirt 
beannachaidh dhut, tha sirm 
a' toirt aoraidh dhut, tha 
sinn a' toirt glòire dhut. -♦ •*- -* i8 ORDO MISS^. Deus Pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite Jesu 
Christe. Domine Deus, 
Agnus Dei, Eilius Patris. 
Qui toUis peccata mundi, 
miserere nobis. Qui tollis 
peccata mundi, suscipe de- 
precationem nostram. Qui 
sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis. Quoniam 
Tu solus sanctus ; Tu solus 
Dominus ; Tu solus altissi- 
mus, Jesu Cliriste, cum 
Sancto Spiritu, in glorià 
Dei Patris. Amen. Tha sinn a' toirt buidh- 
eachais dhut air son do 
mhòr ghlòire. A Thigh- 
earna Dia, a Pigh Nèamh, 
a Dhia an t-Athair uile- 
chumhachdach. A Thigh- 
earna, 'Aonghin Mhic, losa 
Criosta : a Thighearna Dia, 
Uan Dh^, Mac an Athar. 
Thusa a tha 'toirt air falbh 
peacannan an t-saoghail 
dian tròcair oirnn. Thusa 
a tha 'toirt air falbh peac- 
annan an t-saoghail gabh 
ri 'r n-ùrnaighean. Thusa a tha na d'shuidhe air deas- 
làimh an Athar, dian tròcair oirnn. Oir is tusa 'mhàin a 
tha naomh ; is tusa 'mhàin a 's Tighearna ; is tusa 'mhàin 
a 's àirde, losa Chriosta, maiUe ris an Spiorad Naomh, 
ann an glòir Dhè an t-Athair. Amen. 

S. Dominus vobiscum. S. Gu'n robh an Tigh- 

earna maille ribh. 
M. Et cum spiritu tuo. C. Agus ri d' spiorad-sa. Oremus. 
Omnipotens sempiterne 
Deus, qui dedisti famulis 
tuis in confessione verse 
fìdei, seternse Trinitatis glo- 
riam agnoscere, et inpotentia 
majestatis adorare unita- 
tem ; qusesumus, ut ejusdem 
fìdei firmitate, ab omnibus 
semper muniamur adversis. 
Per Dominum nostrum 
Jesum Christum Pilium 
tuum, qui tecum vivit et Guidheamaid. 
A Dhia uile-chumhachd- 
aich shìorruith, a thiùraich 
do d'sheirbhisich, ann an 
aidmheil an fhìorchreidimh, 
glòir na Trianaid sìorruith 
aideachadh, agus ann an 
cumhachd aoradh a thoirt 
do aonachd na mòrachd ; 
deònaich lebunailteas daing- 
eann 's a' chreideamh 
chiadna, gu'm bi sinn tiar- 
ainnte daonnan bho gach *- ♦- -* URNAIGHEAN NA H-AIFRINN. 19 regnat in unitate Spiritus 
Sancti, Deus : truaighe. Tromh losa 
Criosta, do Mhac, ar Tigh- 
earna, Dia a tha beò agus a' 
rian maiUe riutsa ann an aonachd an Spioraid Naoimh : 

^S'. Per omnia sjecula sse- S. Fad shaoghal nan 
culorum. saoghal. 

ilf. Amen. O. Amen. 

An Litir (Eom. xi. 33-36).-^ ALTITUDO divitiarum 
sapientise, et scientiee Dei : 
quam incomprehensibilia 
sunt judicia ejus, et investi- 
gabiles vi« ejus ! Quis enim 
cognovit sensuni Domini ? 
Aut quis consiliarius ejus 
fuit? Aut quis prior dedit 
illi, et retribuetur ei ? Quo- 
niam ex ipso, et per ipsum, 
et in ipso, sunt omnia : ipsi 
honor et gloria in ssecula. 
Amen. 

M. Deo gratias. Odoimhne saibhreas glìoc- 
as ^agus eolas De : nach 
do-thuigsinneach a bhreith- 
eanasan, 's do-rannsaichte a 
rathaidean ! Oir co dha'm 
b'aithne beachd an Tigh- 
earna ? No co b'f hear comh- 
airle dha? No co thug dha 
an toiseach, us diolar dha ? 
Oir 'sann bhuaith-san, agus 
troimh-san, agus annsan a tha 
h-uile ni : dhasan gun robh 
glòir gu siorruidh. Amen. 
O. Taing do Dhia. An Geadual. Benedictus es, Domine, 
qui intueris abyssos, et sedes 
super Cherubim. Benedic- 
tus es, Domine, in firma- 
mento coeli, et laudabilis in 
ssecula, Alleluia, Alleluia. 
Benedictus es, Domine Deus 
Patrum nostrorum, et laud- 
abilis in ssecula. Alleluia. Is beannaichte thusa 
'Thighearna, a tha 'gabhail 
beachd air nah-aigeil,'s a tha 
na d'shuidhe air na Cheru- 
bim. Is beannaichte thusa, 
a Thighearna, ann an spèur 
Nèamh, agus is airidh air cliti 
gu sìorruith. AUeluia, Alle- 
luia. Is beannaichte thusa, a Thighearna Dia ar n-ath- 
raìchean, agus is airidh air cliti gu sìorruith. AUeluia. 

* Faic Clar-innse nan Litrichean agus nau Soisgeul, air slios iii., 
deireadh an Tiomuaidh Nuaidh. ^- ORDO MISS^. MUNDA COR MEUM. MuNDA cor meum, ac 
labia mea, omnipotens Deus, 
qui iabia Isaise Prophetse 
calculo mundasti ignito ; ita 
me tua grata miseratione 
dignare mundare, ut sanc- 
tum evangelium tuum digne 
valeam nuntiare. Per Chris- 
tum Dominum nostrum. 
Amen. 

S. Dominus vobiscum. 

M. Et cum spiritu tuo. 
S. Sequentia {vel initium) 
sancti Evangelii secundum, 

N. 

M. Gloria tibi, Domine. Glan mo chridhe 's mo 
bhilean, a Dhia uile-chumh- 
achdaich, a ghlan bilean 
Isàia le èibhleig theine : as 
leth do chaomh thròcaire, 
deònaich mo ghlanadh air 
sheòl 's gur h-urrainn domh 
do shoisgeul naomh a chur 
gu h-iomchuidh 'an cèill. 
Tromh Chriosta ar Tigh- 
earna. Amen. 

S. Gu'n robh an Tigh- 
earna maille ribh. 

C. Agus ri d' spiorad-sa. 

aS'. Earrann de'n t-Soi- 
sgeul naomh {no toiseach an 
t-Soisgeil naoimh) a rèir 
Naomh . . . 

C. Glòir dhutsa, a Thigh- 
earna. An Soisgeul (Matu xxviii. 18-20). In illo tempore : Dixit 
Jesus discipulis suis: Data 
est mihi omnis potestas in 
coelo et in terra. Euntes 
ergo, docete omnes gentes, 
baptizantes eos in nomine 
Patris, et Filii, et Spiritus 
Sancti ; docentes eos servare 
omnia qusecumque mandavi 
vobis. Et ecce ego vobis- 
cum sum omnibus diebus, 
usque ad consummationem 
sseculi. 'S an àm ud: Thuirt losa 
ri 'dheisciobuil : Thugadh 
dhomhsa a h-uile cumhachd 
air neamh 's air talamh. 
Falbhaibh mata, agus teag- 
aisgibh a h-uile cinneadh, 
gam baisteadh an ainm an 
Athar, agus a Mhic, agus 
an SpioraidlSTaoimh ; a teag- 
asg dhaibh ah-uileniachum- 
ail a dh'àithn mise oirbh : 
agus, seall, tha mise maille 
ribh h-uile latha gu deir- 
eadh an t-saoghail. ■^- -* ♦- -* URNAIGHEAN NA H-AIFRINN. 21 M. Laus tibi, Christe. 
S. Per Evangelica dicta 
deleantur nostra delicta. C. Glòirdhutsa, aChriosta. 

S. Gu'n robh ar peacannan 
air an dubhadh as le bria- 
thran an t-Soisgeil. A' Chrèud. Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem,Fact- 
orem coeli et terr2e,visibilium 
omnium et invisibilium. Et in unum Dominum 
Jesum Christum, Eilium 
Dei unigenitum, et ex Patre 
natum ante omnia ssecula. 
Deum de Deo, lumen de 
lumine, Deum verum de 
Deo vero ; genitum non 
factum, consubstantialem 
Patri, per quem omnia facta 
sunt. Qui propter nos homi- 
nes, et propter nostram 
salutem, descendit de coelis ; 
et incarnatus est de Spiritu 
Sancto, ex Marià Virgine ; 
ET HOMO FACTUS EST. 
Crucifìxus etiam pro nobis, 
sub Pontio Pilato passus, et 
sepultus est. Et resurrexit 
tertià die secundum scrip- 
turas ; et ascendit in coelum, 
sedet ad dexteram Patris ; 
et iterum venturus est cum 
glorià, judicare vivos et 
* Aì^ na briathran so Creidim ann an aon Dia, 
an t-Athair uile-chumh- 
achdach, Cruthadair nèamh 
agus talmhainn, a h-uile 
nì f aicinneach agus neofhaic- 
inneach, 

Agus anns an aon Thigh- 
earna losa Crìosta,Aonghin- 
Mhic Dhè, agus a rugadh 
bho'n Athair romh gach 
linn. Dia de Dhia ; Sokis 
de Sholus ; fìor Dhia de 
fhior Dhia ; ginte cha'n ann 
diante ; de'n aon shusbaint 
ris an Athair, leis an 
d'rinneadh a h-uile ni. A 
thàinig a nuas as na flaithis 
air ar son-ne daoine, agus 
gus ar sàbhaladh ; agus ghabh 
efeòilleis an Spiorad Naomh 
de'n Oigh Moire : -=^AGUS 
KINNEADH NA' DHUINE 
E. Chèusadh e cuideachd 
air ar son, dh'fhuilig e fo 
Phontius Pilat, agus thìodh- 
laiceadh e. Agus dh'èirich e 
rithist a reir nan sgriobtur ; 
agus chaidhe suasdonèamli : 
tha e na 'shuidhe air deas- 
lùb air do leth-2;hlùn. *- -* -♦ ORDO MISS^. mortuos ; 
erit fìnis. cujus regni non Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum et vivifìcantem, 
qui ex Patre Filioque pro- 
cedit ; qui cum Patre et 
Filio simul adoratur, et 
conglorifìcatur ; qui locutus 
est per Prophetas. Et unam'sanctam Catholi- 
cam et Apostolicam Eccle- 
siam. Confìteor unum 
baptisma in remissionem 
peccatorum. Et expecto 
resurrectionem mortuorum, 
et vitam venturi saBculi, 
Amen. 

S. Dominus vobiscum. 

M. Et cum spiritu tuo. làimh an Athar : agus thig 
e a rithist a thoirt breth air 
bheòtha 's air mhairbh : air 
a rìgheachd cha bhi crìoch. 

Agus anns an Spiorad 
Naomh, Tighearna agus 
Tobhartair na beatha, a tha 
a' tighinn bho'n Athair agus 
bho'n Mhac. A thathas 
ag aoradh agus ag co-ghlòr- 
achadh maille ris an Athair 
agus ris a' Mhac ; a labhair 
leis na Fàidhean. 

Agus anns an aon Eaglais 
naoimh Chaithcich agus 
Ostalaich. Tha mi ag aid- 
mheil aon bhaistidhgu math- 
anas pheacannan. Agus 
tha mo dhùil ri aiseirigh 
nam marbh, agus ri beatha 
ant-saoghail a tha ri tighinn. 
Amen. 

S. Gu'n robh an Tigh- 
earna maiUe ribh. 

C. Agus ri d' spiorad-sa. An t-Offbrtokium. Benedictus sit Deus 
Pater, unigenitusque Dei 
Eilius, Sanctus quoque Spiri- 
tus ; quia fecit nobiscum 
misericordiam suam. Beannaichte gu'n robh 
Dia an t-Athair, agus 
Aonghin-Mhic Dhè, agus 
maraon an Spiorad Naomh ; 
oir dh'fhiach e a thròcair 
dhuinn. 

AiG Tairgse an aeain. 
SusciPE, sancte Pater, Athair naoimh, a Dhia 
omnipotens, seterne Deus, uile-chumhachdaich, shìor- 
hancimmaculatamHostiam, ruith, gabh an tobhartas *- -* ^- -* URNAIGHEAN NA H-AIFRINN. 23 quam ego indignus famulus 
tuus offero tibi Deo meo 
vivo et vero, pro innumer- 
abilibus peccatis et offensi- 
onibus et negligentiis meis, 
et pro omnibus circumstan- 
tibus ; sed et pro omnibus 
fidelibus Christianis, vivis 
atque defunctis ; ut mihi 
et illis profìciat ad salutem 
in vitam geternam. Amen. 

alaidh gu beatha shìorruith. fìorghlan so, a tha mise do 
sheirbhiseach neo-airidh a' 
tairgsinn dhut, mo Dhia 
beò agus fìor, ann an èirig 
mo pheacannan, mo chiont- 
an, agus mo dhearmad gun 
àirimh, agus air son gach 
neach 's an làthair, 's mar- 
aon air son nan creideach 
uile, beò agus marbh, los e 
'bhi stàthor dhòmhsa agus 
dhaibhsan a thaobh sàbh- 
Amen. AlG CUR AN FHÌONA AGUS AN UISGB ANNS A' CHAILIS. Deus, qui humaniB sub- 
stantise dignitatem mira- 
biliter condidisti, et mira- 
bilius reformàsti ; da nobis 
per hujus Aqua3 et Vini 
mysterium, ejus divinitatis 
esse consortes, qui humani- 
tatis nostrse fieri dignatus 
est particeps, Jesus Christus 
Filius tuus Dominus noster ; 
qui tecum vivit et regnat, 
in unitate Spiritùs Sancti, 
Deus, per omnia saecula 
S86Culorum. Amen. A Dhia, a dhealbh gu h- 
àghor inbhe na daondachd, 
agus a dh'ath-nuadhaich na 
b'àghoir' e, deònaich dhuinne 
as leth dìomhrachd an Uisge 
agus an Fhìona so, a bhi 
na 'r co-phàirtichean de a 
dhiadhachd-san athiùraicha 
bhi na 'cho-pàirtiche de 'r 
daondachd-ne, do Mhac-san 
losa Crìosta ar Tighearna ; 
Dia, a tha beò 's a' rian maille 
riutsa ann an aonachd an 
Spioraid Naoimh,f ad shaogh- 
al nan saoghal. Amen. AlG TAIRGSINN NA CAILISE. Oeferimus tibi, Domine, 
Calicem salutaris, tuam de- 
precantes clementiam, ut in 
conspectu divinse Majestatis 
tu9e, pro nostrà et totius Tha sinn a' tairgsinn 
dhut, a Thighearna, cailis 
an t-sàbhalaidh, ag guidhe 
air do thròcair, gu'n t^irich i 
suas le fàileadh cùbhraidh *- 24 ORDO MISSiE. mundi salute, cum odore 
suavitatis ascendat. Amen. In spiritu humilitatis, et 
in animo contrito suscipia- 
mur à te, Domine ; et sic 
fiat sacrificium nostrum in 
conspectu tuo hodie, ut 
placeat tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator, omni- 
potens seterne Deus, et 
bene «^ dic hoc sacrificium 
Tuo sancto Nomini prsepa- 
ratum. 'an làthair do Mhòrachd 
diadhaidh air son ar 
sàbhalaidh fhein agus an 
t-saoghail uile. Amen. 

Ann an spiorad na h- 
irisleachd, agus le cridhe 
brùite, deònaich gabhail 
ruinn, a Thighearna : agus 
gu'm bi ar n-ìobairt an 
diugh diante na d'làthair air 
dhòigh a ni taitneach dhut 
i, a Thighearna Dia. 

Thig-sa, a Naomhaichear, 
a nuas, a Dhia uile-chumh- 
achdaich, shìorruith, agus 
beannaich an ìobairt so a 
th' air a h-ullachadh ann an 
onair d'ainme. XXV. Salm. — Lavabo. Lavabo inter innocentes 
manus meas ; et circumdabo 
altare tuum, Domine : 

Ut audiam vocem laudis, 
et enarrem universa mira- 
bilia tua. 

Domine, dilexj decorem 
domùs tuse, et locum habi- 
tationis glorise tuse. 

Ne perdas cum impiis, 
Deus, animam meam, et 
cum viris sangninum vitam 
meam. 

In quorum manibus ini- 
quitates sunt ; dextera eo- 
rum repleta est muneribus. NiGHiDH mi mo lamhan 
am measg nan neochiont- 
ach, agus iadhaidh mi mu 
d'altair, a Thighearna : 

Los gu'n cluinn mi fonn 
cliù, 's gu'n cuir mi 'n cèiU 
d'uile bheartan iongantach. 

A Thighearna, ghràdh- 
aich mimaisedothighe, agus 
ionad-còmhnaidh do ghlòire. 

Na cuir as do m' anam, 
a Dhia, maiUe ri luchd-na- 
mollachd, no do m' bheatha 
maille ri luchd-na-fala. 

Tha lochdan na 'n lamhan: 
tha an làmh dheas làn de 
dhuaisean-foille. -* -* URNAIGHEAN NA H-AIFRINN. 25 Ego autem in innocentià 
meà ingressus sum ; redime 
me, et miserere mei. 

Pes meus stetit in directo; 
in ecclesiis benedicam te 
Domine. 

Grloria Patri, &c. Ach mise ghluais mi am 
neochiontas : saor mi, agus 
dian tròcair orm. 

Sheas mo chas air an t- 
slighe dhìrich : anns na 
h-eaglaisean beannaichidh 
mi thu, a Thighearna. 

Gloir do'n Athair, &c. An liiair a tha'n sagart ga 'chromadh fheìn aig meadhon na h-altrach. SusciPE, sancta Trinitas, 
hanc oblationem, quam tibi 
offerimus ob memoriam 
Passionis, Resurrectionis, 
et Ascensionis Jesu Christi 
Domininostri;et in honorem 
beatae Marise semper Yir- 
ginis, et beati Joannis Bap- 
tistse, et sanctorum Apos- 
tolorum Petri et Pauli, et 
istorum, et omnium Sanc- 
torum ; ut illis profìciat ad 
honorem, nobis autem ad 
salutem ; et illi pro nobis 
intercedere dignentur in 
coelis, quorum memoriam 
agimus in terris. Per eun- 
dem Christum Dominum 
nostrum. Amen. S. Orate, Pratres, ut 
meum ac vestrum sacrifi- 
cium acceptabile fiat apud 
Deum Patrem omnipoten- 
tem. 

M. Suscipiat Dominus Gabh, a Thrianaid naomh, 
an iobairt a tha sinn a' tairg- 
sinndhut mar chuimhneach- 
an air pàis, air aiseirigh, 
agus air deasghabhail ar 
Tighearna losa Crìosta ; 
agus ann an onair naomh 
Mhoire 'bha riabh na 'h- 
Oigh, Naomh Eoin Baiste, 
nan naomh Ostal Peadar 
agus Pòl, agus nan Naomh 
so, agus nan Naomh uile ; 
gu'n tigeadh i gu onair 
dhaibhsan agus gu sàbhal- 
adh dhuinne : agus gu'n 
deònaicheadh iadsan air am 
beil sinn a' toirt cuimhne 
air talamh, eadar-ghuidhe 
a dhianamh air ar son anns 
na flaithis. Tromh Chrìosta 
ciadna ar Tighearna. Amen. 

S. GuiDHiBH, a bhràith- 
rean, m' ìobairt 's ur n- 
ìobairt-se a bhi taitneach 
do Dhia an t-Athair uile- 
chumhachdach. 

C. Gu'n gabhadh an *- -♦ *- -♦ 26 ORDO MISS^. sacrificium de inanibus tuis 
ad laudem et gloriam no- 
minis sui, ad utilitatem 
quoque nostram, totiusque 
Ecclesise suss sanctse. 

Aia NA 
Sanctifica, qusesumus, 
Domine Deus noster, per 
tui sancti nominis invoca- 
tionem, hujus oblationis hos- 
tiam; et per eam nosmetipsos 
tibi perfìce munus seternum. 
Per Dominum, &c. Tighearna an ìobairt as do 
lamhan, gu moladh agus 
glòir dh'a ainm fhein, gu 
stàth dhuinne, agus dh'a 
Eaglais naoimh gu h-iomlan. 

Secreta. 

Naomhaich, guidhimid 
ort, a Thigheama ar Dia, 
as leth ar gairm air d'ainm 
naomh, tobhartas na tairgse 
so ; agus as a leth dian 
sinne fhein na 'r tiodhlaic 
sìorruith dhutsa. Tromh, &c. AlG AN ROIMHEADH. S. Per omnia ssecula 
sseculorum. 
M. Amen. 
S. Dominus vobiscum. 

M. Et cum spiritu tuo. 
S. Sursum corda. 

M. Habemus ad Do- 
minum. 

S. Gratias agamus Do- 
mino Deo nostro. 

3£. Dignum et justum est. 

Veee dignum et justum 
est, sequum et salutare, nos 
tibi semper, et ubique 
gratias agere,Domine sancte, 
Pater omnipotens, seterne 
Deus. S. Ead shaoghal nan 
saoghal. 

C. Amen. 

S. Gu'n robh an Tigh- 
earna maille ribh. 

C. Agus ri d' spiorad-sa. 

S. Togaibh suas ur cridh- 
eachan. 

C. Tha iad 'an togail suas 
againn ris an Tighearna. 

S. Thugamaid buidheach- 
as do'n Tighearna ar Dia. 

C. Is freagrach agus is 
ceart sin. 

Gu fìrinneach is freagrach 
agus ceart, rèusanta agus 
slàinteil,gu'ntugamaid anns 
gach àm agus àite buidh- 
eachas dhutsa, a Thighearna 
naoimh, 'Athairuile-chumh- 
achdaich, a Dhia shiorruith. -♦ URNAIGHEAN NA H-AIFRINN. 27 Qui cum unigenito Tilio 
tuo, et Spiritu Sancto, unus 
es Deus, unus es Dominus : 
non in unius singularitate 
Personae, sed in unius Trini- 
tate substantias. Quod enim 
de tua gloria, revelante te, 
credimus, hoc de Filio tuo, 
hoc de Spiritu Sancto, sine 
differentia discretionis senti- 
mus. Ut in confessione 
verse sempiternseque Dei- 
tatis, et in Personis pro- 
prietas, et in essentia unitas, 
et in Majestate adoretur- 
aequalitas. Quam laudant Angeli 
atque Archangeli, Cherubim 
quoque ac Seraphim, qui 
non cessant clamare quo- 
tidie, una voce dicentes : SANCTUS, SANCTUS, 
SANCTUS, Dominus Deus 
Sabaoth. 

Pleni sunt coeli et terra 
glorià tuà. 

Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in 
nomine Domini. 

Hosanna in excelsis. Thusa maiUe ri d'Aon- 
ghin-Mhic agus ris an 
Spiorad Naomh, is aon 
Dia, is aon Tighearna : 
cha'n ann 'an aonachd aon 
Phearsa, ach 'an Trianaid 
de'n aon shusbaint. Oir na 
tha sinn ag creidsinn mu 
d'ghlòir-sa, mar a thaisbein 
thu, sin tha sinn ag creid- 
sinn mu d' Mhac, sin mu'n 
Spiorad Naomh, gun mhùth- 
adh-eadardhealachaidh. Air 
chor 's ann an aidmheil na 
fior dhiadhachd siorruith, 
gu'n aorar na Pearsaichean 
fos leth, agus aonachd anns 
an t-susbaint, agus ionann- 
achd anns a' Mhòrachd. 

A tha na h=Aing]ean agus 
na h-Ardainglean, agus 
amhuil sin na Cherubim 
agus na Seraphim a' moladh, 
's iad gun sgur ag glaodh- 
aich gach latha, le aonghuth, 
ag ràdh : 

Is NaomhjNaomh^Naomh, 
Tighearna Dia nan Sabaoth. 

Tha nèamh agus talamh 
làn de d'ghlòir. 

Hosanna anns na h-àrd- 
aibh. 

Is beannaichte esan a tha 
'tighinn 'an ainm an Tigh- 
earna. 
Hosanna anns na h-àrdaibh. *- -* ♦- -* CanoiT gì^i$m^ rpE igitur, clementissime 
-*- Pater, per Jesum 
Christum Filium tuum Do- 
mimim nostrum, supplices 
rogamus, ac petimus, uti 
accepta habeas, et bene- 
dicas, hsec^^dona, h8ec>^mu- 
nera, hsec^sancta sacrificia 
illibata, in primis quse tibi 
offerimus pro Ecclesià tuà 
sanctà Catholicà : quam 
pacificare, custodire, adu- 
nare, et regere digneris toto 
orbe terrarum, una cum 
famulo tuo Papa nostro N. 
et Antistite nostro N. et 
omnibus orthodoxis atque 
Catholicas et Apostolicse 
fidei cultoribus. A IR an aobhar sin, 'Ath- 
-^ air uile-thròcairich, 
tha sinn gu h-iriseal ag 
guidhe 's ag achanaich ort, 
as leth losa Chrìosta do 
Mhac ar Tighearna, gu'n 
gabhadh tu le deagh-ghean, 
agus gu'm beannaicheadh 
tu na tìodhlaicean so, na 
tobhartais so,na h-ìobairtean 
fìorghlan so, a tha sinn 'an 
tùs a' tairgsinn suas dhut 
air son d'Eaglais naoimh 
Caitlicich : deònaich dhi 
sìth, dìon, aonachd, agus 
deagh-rian anns gach cèarna 
de'n t-saoghal ; agus amh- 
uil sin air son do sheirbh- 
isich am Pàp, A. air son ar 
n-Easbuig, A. 's air son nam 
fiorchreideach uile 's luchd- 
aidmheil a' Chreidimh Chait- 
licich agus Ostalaich. 

Aig Cuimluieachadh nam beò. 
Memento, Domine, fa- CuiMHNiCH,aThighearna, 
air do sheirbhisich 's air do 
bhanseirbhisich, A. 

Agus air gach neach's anlà- 
thair (is eòl dhut an creideamh 
agus is lèir dhut an crabh- 
adh) air son am beil sinne, 
no a tha iad fhein, a' tairg- 
sinn na h-ìobairt-molaidh so ^l^- mulorum famularumque 
tuarum, N. et N. 

Et omnium circumstan- 
tium quorum tibi fides 
cognita est, et nota devotio, 
pro quibus tibi ofFerimus, 
vel qui tibi ofFerunt hoc 
sacrificium laudis, pro se 
28 -♦ ♦- -^ URNAIGHEAN NA H-AIFRINN. 29 suisque omnibus, pro re- 
demptione animarum sua- 
rum, pro spe salutis, et 
incolumitatis suse, tibique 
reddunt vota sua seterno 
Deo, vivo et vero. Communicantes, et me- 
moriam venerantes in primis 
gloriosse semper Yirginis 
Marise, Genitricis Dei et 
Domini nostri Jesu Christi : 
sed et beatorum Apostolo- 
rum ac Martyrum tuorum, 
Petri et Pauli, Andrese, 
Jacobi, Joannis, Thomse, 
Jacobi, Philippi, Bartho- 
lomsei, Matthsei, Simonis et 
Thadsei, Lini, Cleti, Cle- 
mentis, Xysti, Cornelii, 
Cypriani, Laurentii, Chry- 
sogoni, Joannis et Pauli, 
Cosmse et Damiani, et 
omnium Sanctorum tuorum ; 
quorum meritis precibusque 
concedas, ut in omnibus 
protectionis tu9s muniamur 
auxilio. Pereundem Christ- 
um Domiiium nostrum. 
Amen. dhut, air an son fhèin 's na 
bhuineas dhaibh gu h-uile, 
air son saoradh an anm- 
annan, air son dòchus an 
sàbhalaidh, agus an tiarainn- 
teachd, agus a tha a' dìol 
am bòidean dhutsa an Dia 
beò agus fior. 

Ga'r cur fhein 'an co- 
chomunn ri, 's a' toirt 
cuimhne gu h-urramach 's 
a' chiad àite air Moire 
ghlòrmhoir a bha riabh na 
'h-Oigh, Mathair Dhè agus 
ar Tighearna losa Criosta ; 
's an sin air d' Ostail 's do 
Mhartairean beannaichte 
Peadar agns Pòl, Anndra, 
Sèumas, Eòin, Tòmas, 
Sèumas, Philip, Bartholome, 
Mata, Simon 's Thàde,Linus, 
Cletus, Clement, Xystus, 
Cornelius, Cyprian,Laurinn, 
Chrysogonus, Eòin agus 
Pòl, Cosmas agus Damian, 
agus do Naoimh uile : as 
leth an toillteanais agus an 
tirnaighean,deònaich dhuinn 
a bhi air ar dìon anns gach 
ni le còmhnadh do thiarm- 
ainn. Tromh Chrìosta ciad- 
na ar Tighearna. Amen. An uair a tha'ii sagart ag cumail a lamhau os cionn an tobhartais. 

Hanc igitur oblationem Air an aobhar sin, guidh- 
servitutis nostrse, sed et imid ort, a Thighearna, 
cunctae familise tuas, quae- gabhail gu gràsor ri tobh- 0_ -♦ *- -* 30 CANON MISS^. sumus, Domine, ut placatus 
accipias ; diesque nostros in 
tuà pace disponas, atque ab 
seternà damnatione nos eripi, 
et in electorum tuorum 
jubeas g^Qg^ numerari. 
Per Christum Dominum 
nostrum. Amen. Quam oblationem tu, 
Deus, in omnibus, quse- 
sumus, benedic^-ptam, ad- 
scripf^tam, ra^^tam, ra- 
tionabilem, acceptabilemque 
facere digneris ; ut nobis 
Cor»^pus et San»^guis fiat 
dilectissimi Filii tui Domini 
nostri Jesu Christi. artas so ar seirbhis-ne 's 
seirbhis do mhuinntreach 
uile ; agus ar làithean a rian 
ann an slth ; agus òrduch- 
adh sinn a bhi air ar teas- 
raiginn bho dhìteadh sior- 
ruith, 's a bhi air ar n-àir- 
eamh 'an trèud do dhaoine- 
taghte. Tromh Chrìosta 
ar Tighearna. Amen. 

An tobhartas so, a Dhia, 
guidhimid, gu'n deònaich- 
eadh tu a bheamiachadh, 
a choisrigeadh, a dhaing- 
neachadh, a dhianamh rèus- 
anta, 's taitneach 's gach 
dòigh ; los gu'n dianar 
dheth dhuinne Corp agus 
Fuil do Mhic uile-ionmh- 
uinn ar Tighearna losa 
Chrìosta. Aig a' Clioisrigeadli. Qui pridiè quàm pate- 
retur, accepit panem in 
sanctas ac venerabiles manus 
suas : et elevatis oculis in 
ccelum, ad te Deum Patrem 
suum omnipotentem, tibi 
gratias agens, bene»^dixit, 
fregit, deditque discipuKs 
suis, dicens : Accipite et 
manducate ex hoc omnes : 

HOC EST ENIM CORPUS 

MEUM. 

Simili modo postquam 
coeriatum est, accipiens et 
hunc prseclarum calicem in Esan an la mu'n d' f huil- 
ig e, a ghlac aran na 'lamh- 
an naomh agus urramach, 
agus a shuilean 'an togail 
suas ri nèamh, riutsa, a 
Dhia, 'Athair uile-chumh- 
achdach : A' toirt taing 
dhut, bheannaich e, bhrist 
e, 's thug e dha dheisciop- 
uil, ag radh : Gabhaibh 
agus ithibh uile dheth so ; 

OIE SE SO MO CHOEPSA. 

AiK an dòigh chiadna an 
d^igh na suipreach, ag 
glacadh na cailis àghoir so -* *- URNAIGHEAN NA H-AIFRINN. 31 sanctas acvenerabilesmanus 
suas : item tibi gratias agens, 
bene>^dixit, deditque disci- 
pulis suis, dicens : Accipite 
et bibite ex eo omnes : Hic 

EST ENIM CALIX SANGUINIS 
MEI NOVI ET ^TERNI 
TESTAMENTI : MTSTEEIUM 

FIDEI : QUI PRO VOBIS ET 
PRO MULTIS EFFUNDETUR IN 
REMISSIONEM PECCATOEUM. na 'lamhan naomh 
urramach, cuideachd a' 
toirt taing dhutsa, bheann- 
aich e, 's thug e dh'a 
dheisciopuil, ag ràdh : Gabh- 
aibh agus olaibh uile dheth 
SO : Sl SO CAILIS m' fhuilse 
AN TIOMNAIDH NUAIDH AGUS 
SHIORRUITH, MISTIRE A' 
CHREIDIMH, A DHÒIRTEAR 
AIR UR SON-SE 's AIR SON 
MÒRAIN GU MATEANAS PHEAC- 
ANNAN. 

Cho tric 's a ni sibh so, 
dianaibh e mar chuimhn- 
eachan ormsa. 

a'Choisrigidli. 

AiR an aobhar sin, a 
Thighearna, ag cuimhn- 
eachadh air pàis bheann- 
aichte Chriosta chiadna do 
Mhac ar Tighearna,amhuil 's 
air 'aiseirigh à ifrinn, agus 
air a dheasghabhail ghlòr- 
mhoir do nèamh tha sinn, 
do sheirbhisich 's maraon do 
shluagh naomh, a' tairgsinn 
do d' mhòrachd dhiadhaidh, 
de d' thìodhlaicean 's de d' 
ghibhtean fhèin, lobairt 
fiorghlain, lobairt sìorruith, 
agus cailis an t-sàbhalaidh 
mhaireannaich. 

An uair a tha'n sagart a' sgaoileadh a lamhan, 
Supra quse propitio ac Gu'm b'e do thoil seall- 
sereno vultu respicere dig- tainn a nuas orra le gnùis Hsec quotiescumque fe- 
ceritis, in mei memoriam 
facietis. 

An deaghaidh 
XJnde et memores, 
Domine, nos servi tui, sed 
et plebs tua sancta, ejusdem 
Christi Fihi tui JDomini 
nostri tam beat^B passionis, 
necnon et ab inferis resur- 
rectionis, sed et in ccelos 
gloriosse ascensionis : offeri- 
mus prseclarse Majestati 
tuae, de tuis donis ac datis, 
Hostiami^puram, Hostiam 
»^ sanctam, Hostiam »^ im- 
maculatam, panem «^ sanc- 
tum vitse seternse, et cahcem 
*i* salutis perpetuas. *- -♦ *- -* 32 CANON MISS^. neris, et accepta habere, 
sicuti accepta habere dig- 
natus es munera pueri tui 
justi Abel, et sacrificium 
Patriarchye nostri Abrahse; 
et quod tibi obtulit summus 
sacerdos tuus Melchisedech, 
sanctum sacrificium, im- 
maculatam Hostiam. ghràsoir agus thròcairich, 
agus gabhail riutha mar a 
dheonaich thu gabhail ri 
tobhartais do sheirbhisich 
ionraic Abel, agus ri ìobairt 
ar n-Atharnaoimh Abra- 
ham, agus ris an ìobairt a 
thairg d' Ardshagart Mel- 
chisedech dhut, ìobairt f hìor- 
ghlan, tobhartas gun smal. 

Aii uair a tha'n sagart ga'chromadh fhèin aig meadhon na h-altrach. Supplices te rogamus, 
omnipotens Deus, jube hsec 
perferri per manus sancti 
angeli tui in sublime altare 
tuum, in conspectu divinse 
Majestatis tuse, ut quotquot 
ex hac altaris participatione 
sacro-sanctum Filii tui Cor- 
*^ pus et >l* Sangui «^ nem 
sumpserimus, omni benedic- 
tione coelesti et gratia 
repleamur. Per eundem 
Christum Dominum nos- 
trum. Amen. Guidhimid gu h-iriseal 
ort, a Dhia uile-chumhachd- 
aich, gu'n òrduicheadh tu 
iad so a bhi air an togail 
suas le lamhan d' aingil 
naoimh gu d' altair 's na 
h-àrdaibh, air bialaobh do 
Mhòrachd diadhaidh, los a 
lian dinn 's a ghabhas Corp 
agus Fuil uilenaomh do 
Mhic 'an comanachadh so 
na h-altrach, gu'n lìonar le 
uile bheannachdan agus 
ghràsan fhlathanais. Tromh 
Chriosta ciadna ar Tighear- 
na. Amen. Aig Cuimhneachadh nam marbh-chreideach. Memento etiam, Domine, 
famulorum famularumque 
tuarum N. et N. qui nos 
prsecesserunt cum signo 
lidei, et dormiunt in somno 
pacis. CuiMHNiCH cuideachd, a 
Thighearna, air do sheirbh- 
isich agus air do bhan- 
seirbhisich, A.* a dh' imich 
romhainn 'an comharradh 
a' chreidimh, agus a tha na 
'n cadal 'an suain na sìthe. 
* Ainmich riut f hèin an fheadhainn a bu mhath leat guidhe air an sou. €♦- -♦ *- -* URNAIGHEAN NA H-AIFRINN. ZZ Ipsis, Domine, et omni- 
bus inChristo quiescentibus, 
locum refrigerii, lucis et 
pacis, ut indulgeas depre- 
camur. Per eundem Chris- 
tum Dominum nostrum. 
Amen. 

JN'oBis quoque peccatori- 
bus famulis tuis, de multi- 
tudine misera bionum tuarum 
sperantibus, partem aliquam 
et societatem donare dig- 
neris, cum tuis sanctis 
Apostolis et Martyribus : 
cum Joanne, Stephano, 
Matthia, Barnaba, Igna- 
tio, Alexandro, Marcellino, 
Petro, Felicitate, Perpetua, 
Agatha, Lucia, Agnete, 
Cfecilia, Anastasia, et omni- 
bus Sanctis tuis : intra 
quorum nos consortium, 
non ssstimator meriti, sed 
venise, qusesumus, largitor 
admitte. Per Christum 
Dominum nostrum. 

Per quem hssc omnia, 
Domine, semper bona creas, 
sancti *^ ficas, vivi *^ ficas, 
bene >^ dicis, et prsestas no- 
bis. Per Ip ►p sum, et cum 
Ip *^ so, et in Ip *^ so, est 
tibi Deo Patri *-^ omnipo- 
tenti, in unitate Spiritùs 
*^ Sancti, omnis honor et 
gloria. Dhaibh so, a Thighearna, 
's do gach anam a tha 'n 
tàmh 'an Criosta, guidhimid 
gu'n deònaicheadh tu ionad 
faothachaidh, soillse, agus 
sìthe. Tromh Chrìosta ciad- 
na ar Tighearna. Amen. 

Agus dhuinne napeacaich, 
do sheirbhisich, a tha 'cur 
ar dòchuis 'an lìonmhoiread 
do thròcaire, deònaich gnè 
chuibhrionn agus co-chom- 
unn maille ri d' Ostail 's 
ri d' Mhartairean naomh : 
Eòin, Stephen, Mathias, 
Barnabas, Ignàtius, Ala- 
stair, Marcellinus, Peadar, 
Pelicitas, Perpetua, Agatha, 
litisaidh, Agnes, Cesilia, 
Anastasia, agus do Naoimh 
uile : guidhimid ort, cha'n 
ann Ldar fhear-meas toill- 
teanais, ach mar thobhartair 
fial mathanais, ar leigeil a 
stigh na 'n comunn. Tromh 
Chrìosta ar Tighearna. 

Tromh am beil thu, a 
Thighearna, ag cruthachadh, 
a'naomhachadh,a' beothach- 
adh, a' beannachadh, agus 
a' buileachadh oirnn gach ni 
math dhiubh so. Troimhe- 
san, agus maille ris-san, agus 
annsan, tha dhutsa,a Dhia an 
t- Athair uile-chumhachdach, 
ann an aonachd an Spioraid 
Naoimh,gach onair agus glòir. *- -0 34 CANON MISS^. S. Per omnia 
sseculorum. 
M. Amen. Oremus. ssecula S. Fad shaoghal nan C. Amen. Aig a' Phaidir. Guidheamaid. Pe^Ceptis salutaribus 
moniti, et divina institu- 
tione formati, audemus 
dicere : 

Pater noster, qui es in 
coelis, sanctifìcetur nomen 
tuum ; adveniat regnum 
tuum ; fìat voluntas tua 
sicut in coelo, et in terra. 
Panem nostrum quotidia- 
num da nobis hodie : et 
dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris. Et ne 
nos inducas in tentationem. 

M. Sed libera nos à 
malo. 

S. Amen. 

LiBERA nos, qusesumus, 
Domine, ab omnibus malis, 
prseteritis, prsesentibus, et 
futuris : et intercedente 
beatà et gloriosà semper 
Yirgine Dei Genitrice 
Marià, cum beatis Apostolis 
tuis Petro et Paulo, atque 
Andrea, et omnibus Sanctis, 
da propitius pacem in die- AiR ar teagasg le reachd- 
an slàinteil, 's air ar seòladh 
le òrduchadh diadhaidh, 
gabhaidh sinn a dhanadas 
a ràdh : 

Ar n-Athair, a tha air 
nèamh, gu'm bu naomh a 
bhitheas d' ainm, gun tig- 
eadh do rìgheachd, gu'n 
dianar do thoil air talamh 
mar a thathas ga dianamh 
air nèamh. Thoir dhuinn 
an diugh ar n-aran lathail : 
math dhuinn ar fiachan, mar 
a mhathas sinne do luchd- 
ar-fiach. Agus na leig ann 
am buaireadh sinn, 

C. Ach saor sinn bho 'n 
olc. 

S. Amen. 

Saor sinn, guidhimid ort, 
a Thighearna, bho gach olc 
a bhà, a thà, no a bhitheas : 
agus as leth eadarghuidhe 
Moirebeannaichte's glòrmh- 
oir, Màthair Dhè, a bha . 
riabh na 'h-Oigh ; agus d' 
Ostal beannaichte Peadar 
agus Pòl, agus Anndra, agus 
nan Naomh uile, gu tròcair- 
* ^- URNAIGHEAN NA H-AIFRINN. 35 bus nostris ; ut ope miseri- 
cordiae tu^ adjuti, et a 
peccato simus semper liberi, 
et ab omni perturbatione 
securi. Per eundem Do- 
minum nostrum Jesum 
Christum Filium tuum, qui 
tecum vivit et regnat, in 
unitate Spiritùs Sancti, 
Deus. 

S. Per omnia ssecula 
sseculorum. 

M. Amen. 

S. Pax «^ Domini sit ^ 
semper vobis »^ cum. 

M. Et cum spiritu tuo. 

H^c commixtio et con- 
secratio Corporis et San- 
guinis Domini nostri Jesu 
Christi fiat accipientibus 

nobis in vitam ffiternam. 
Amen. each deònaich sith dhuinn 
rè ar làithean ; los le còmhn- 
adh do thròcaire gu'm bi 
sinn daonnan saor bho 'n 
pheacadh, agus tiarainnte 
bho gach iomguin. Tromh 
losa Crìosta ciadna do Mhac 
ar Tighearna, Dia, a tba 
maille riutsa, beò 's a' rian, 
ann an aonachd an Spioraid 
Naoimh. 

S. Fad shaoghal nan 
saoghal. 

C. Amen. 

So Sìth an Tighearna gu'n 
robh daonnan maille ribh. 

C. Agus ri d' spiorad-sa. 

Measgadh agus coisrig- 
eadh so Corp agus Fuil an 
Tighearna losa Criosta gu'n 
robh gu beatha shìorruith 
dhuinne a tha ga 'ghabhail. 
Amen. AlG AN A 

Agnus Dei, qui tollis 
peccata mundi, miserere 
nobis. 

Agnus Dei, qui tollis 
peccata mundi, miserere 
nobis. 

Agnus Dei, qui toUis pec- 
cata mundi, dona nobis 
pacem. 

DoMiNE Jesu Christe, qui 
dixisti Apostolis tuis : Pacem GNUS DeI. 

'Uain Dh^ a tha 'toirt air 
falbh peacanna^n an t-saogh- 
ail, dian tròcair oirnn. 

'Uain Dhè a tha 'toirt air 
falbh peacannan an t-saogh- 
ail, dian tròcair oirnn. 

'Uain Dhe a tha 'toirfc 
air falbh peacannan an 
t-saoghail, thoir sìth dhuinn. 

A Thighearna losa 
Crìosta, a thuirt ri d' Ostail, *- *- -* 36 CANON MISS^. relinquo vobis : pacem meam 
do vobis, ne respicias pec- 
cata mea, sed fidem Eccle- 
sise tu8e ; eamque secundum 
voluntatem tuam pacificare 
et coadunare digneris : qui 
vivis et regnas Deus, per 
omnia ssscula sseculorum. 
Amen. 

Domine Jesu Cliriste, Fili 
Dei vivi, qui ex voluntate 
Patris, co-operante Spiritu 
Saiicto, per mortem tuam 
mundum vivifìcasti, libera 
me per hoc sacrosanctum 
Corpus et Sanguinem tuum 
ab omnibus iniquitatibus 
meis, et iiniversis malis : et 
f ac me tuis semper inh^rere 
mandatis, et a te nunquam 
separari permittas : qui 
cum eodem Deo Patre et 
Spiritu Sanctoviviset regnas 
Deus in ssecula sseculorum. 
Ameu. Perceptio Corporis tui, 
Domine Jesu Christe, quod 
ego indignus sumere pr^- 
sumo, non mihi proveniat 
in judicium et condemna- 
tionem ; sed pro tua pietate 
prosit mihi ad tutamentum 
mentis et corporis, et ad 
medelam percipiendam. Qui 
vivis et regnas cum Deo Sìththami'fàgailagaibh, mo 
shith tha mi 'toirt dhuibh, 
na seall air mo pheacannan, 
ach air creideamh d'Eaglais; 
agus deònaich dhi an t-sìth 
agus an aonachd a tha tait- 
neach do d' thoil ; Dia a tha 
beò 's a' rian fad shaoghal 
nan saoghal. Amen. 

A Thighearna losa 
Chriosta, a Mhic an T>è 
bheò, a thug le d' bhàs, a 
reir toil d' Athar, maiUe ri 
co-oibreachadh an Spioraid 
Naoimh, beatha do'n t-saogh- 
al, saor mise le d' Chorp agus 
le d'Ehuil a 's ro-naomh so, 
bho m' uile pheacannan, 's 
bho'n ah-uiletruaighe; thoir 
orm daonnan gu'n dlùthlean 
mi ri d' fhàintean : agus na 
leig leam a chaoidh a bhi air 
mo sgaradh bhuatsa : Dia a 
tha, maille ri Dia ciadna an 
t-Athair agus an Spiorad 
Naomh, beò 's a' rian f ad sha- 
oghal nan saoghal. Amen. 

Na tionndadh do Chorp, 
a Thighearna losa Chrìosta, 
a tha mise, ge mì-iomchuidh, 
ag gabhail a dhànadas a 
ghlacail, gu breitheanas 'us 
dìteadh dhomh ; ach biodh 
e as leth do thròcair, na 
'dhìon agus na 'leigheas 
domh, air m' anam 's air 
mo choluinn : Thusa, a *- -* -* URNAIGHEAN NA K-AIFRINN. 37 Patre in unitate Spiritus 
Sancti, Deus, per omnia 
s^ecula S3eculorum. Amen. Dliia, a tha maiUe ri Dia an 
t-Athair ann an aonachd an 
Spioraid Naoimh, beò 's a' 
rian, fad shaoghal nan 
saoghal. Amen. An uair a tha'n sagart ag glacail na Sàcramaid na 'làimh. 
pANEMcoelestemaccipiam, Glacaidh mi aran nam 
et nomen Domini invocabo. flaitheas agus gairmidh mi 
air ainm an Tighearna. AlG DOMINE NON SUM DIGNUS. DOMINE, non sum dignus 
ut intres sub tectum meum ; 
sed tantum dic verbo, et 
sanabitur anima mea. 

DoMiNE, non sum dignus 
ut intres sub tectum meum ; 
sed tantum dic verbo, et 
sanabitur anima mea. 

DoMiNE, non sum dignus 
ut intres sub tectum meum ; 
sed tantum dic verbo, et 
sanabitur anima mea. A Thigheaena, cha'n 
fhiach mise gu'n tigeadh tu 
stigh fo m' fhàrdaich; ach 
abair am f acal a mhàin, agus 
bithidh m' anam sàbhailte. 

A Thighearna, cha'n 
fhiach mise gu'n tigeadh tu 
stigh fo m'fhàrdaich; ach 
abair amfacal a mhàin, agus 
bithidh m' anam sàbhailte. 

A Thighearna, cha'n 
fhiach mise gu'n tigeadh tu 
stigh fo m' fhàrdaich; ach 
abair am facal a mhàin, agus 
bithidh m'anam sàbhailte. Ag gabhail na Sàcramaid fo riochd an arain, their an sagart ; CoRPUS Domini nostri 
Jesu Christi custodiat ani- 
mam meam in vitam aeter- 
nam. Amen. 

QuiD retribuam Domino 
pro omnibus quse retribuit 
mihi ? Calicem salutaris Gu'n gl^idh Corp an Tigh- 
earna losa Crìosta m' anam 
gu beatha shìorruith. Amen. 

CiOD a dhiolas mi do'n 
Tighearna air son gach ni 
a bhuilich e onn ? Glacaidh *- * 38 CANON MISS^. accipiam, et nomen Domini mi Cailis an t-sàbhalaidh, invocabo. Laudansinvocabo 
Dominum, et ab inimicis 
meis salvus ero. agus gairmidh mi air ainm 
an Tighearna. A' moladh 
gairmidh mi air an Tigh- 
earna, agus sàbhailear mi 
bho'm naimhdean. Ag gabhai] na Cailise, their e : 
Sanguis Domini nostri Gu'n glèidh Fuil an Tigh- 
Jesu Christi custodiat ani- earna Tosa Criosta m' anam 
mam meam in vitam seter- gubeathashìorruith. Amen. 
nam. Amen. 

Aig E.iarachadli na Sàcramaid. S. Misereatur vestri om- 
nipotens Deus, et dimissis 
]jeccatis vestris, perducat 
vos ad vitam seternam. M. Amen. 

S. Indulgentiam, absolu- 
tionem, et remissionem, pec- 
catorum vestrorum, tribuat 
vobis omnipotens et miseri- 
cors Dominus. 

M. Amen. 

Ecce Agnus Dei, ecce qui 
tollit peccata mundi. 

Domine, non sum dignus, 
&c. {ter dicit.) 

CoRPUS Domini nostri 
Jesu Christi custodiat ani- 
mam tuam in vitam seter- 
mam. Amen. S. Gu'n dianadh an Dia 
uile-chumhachdach tròcair 
oirbh, gu'm mathadh e 
dhuibh ur peacannan, agus 
gu'n tugadh e sibh gu beatha 
shìorruith. 

C. Amen. 

S. Gu'n tugadh an Dia 
uile - chumhachdach agus 
tròcaireach,mathanas, f uasg- 
ladh, agus saorsa dhuibh 
na'r n-uile pheacannan. 

0. Amen. 

Seall Uan Dhè, seall, 
esan a tha 'toirt air falbh 
peacannan an t-saoghail. 

A Thighearna, cha'n 
fhiach mise, &c. {trì uair- 
ean). 

Gu'n glèidh Corp an 
Tighearna losa Crlosta d' 
anam gu beatha shìorruith. 
Amen. i *- -* URNAIGHEAN NA H-AIFRINN. 39 Aig lonnlad na cailise. QuoD ore sumpsimus, 
Domine, pura mente capia- 
mus; et de munere temporali 
fiat nobis remedium sem- 
piternum. SiN a ghabh sinn, a Thigh- 
earna, le 'r bial, deònaich 
gu'n glèidh sinn e le cridhe 
glan ; agus bho 'bhi na 
'thiodhlaic aimsireil, gu'm 
bi e dhuinn na 'iocshlaint 
shiorruith. Aig Dara-Ionnlad na caiiise. CoEPUS tuum, Domine, 
quod sumpsi, et Sanguis 
quem potavi, adhsereat 
visceribus meis ; et prsesta 
ut in me non remaneat 
scelerum macula, quem pura 
et sancta refecerunt sacra- 
menta. Qui vivis et reg- 
nas in sa3cula sseculorum. 
Amen. 

Benedicimus Deum coeli, 
et coram omnibus viventi- 
bus confitebimur ei ; quia 
fecit nobiscum misericor- 
diam suam. 

S. Dominus vobiscum. 

M. Et cum spiritu tuo. Do Chorp a ghabh mi 
agus d'Fhuil a dh'òl mi, a 
Thighearna, deònaich gu'n 
lean ri m'innibh ; agus 
guidhim ort gun smal peac- 
aidh a dh-fhuireach air 
m'anam-sa, a bheathaich- 
eadh le sàcramaidean cho 
glan agus cho naomh. A 
tha beo 's a' rian f ad shaoghal 
nan saoghal. Amen. 

Tha sinn a' beannachadh 
Dia nèamh, agus bheir sinn 
moladh dha 'an làthair nan 
uile bheò ; oir rinn e tròc- 
air òirnn. 

S. Gu'n robh an Tigh- 
earna maille ribh. 

O. Agus ri d' spiorad-sa. Oremus. 

Proficiat nobis ad salutem 
corporis et animse, Domine 
Deus noster, hujus sacra- 
menti susceptio, et sempi- 
ternge sanctae Trinitatis,ejus- Guidheamaid. 

A Thighearna, ar Dia, 
deònaich gu'n tig gabhail na 
sàcramaid so, agus aidmheil 
na Trianaid naoimhe, sior- 
ruith, maiUe ri a h-aonachd -* -* 40 CANON MISS^. demque individuse unitatis 
confessio. Per Dominum 
nostrum Jesum Christum 
Filium tuum, qui tecum 
vivit et regnat in unitate 
Spiritus Sancti Deus : S. Per omnia ssecula sse- 
culorum. 
M. Amen. 
S. Dominus vobiscum. 

31. Et cum spiritu tuo. 
S. Ite, missa est, (vel Bene- 
dicamus Domino.) M. Deo gratias. neodhealaichte, gu 'bhi 
dhuinne gu sàbhaladh 
cuirp agus anma, Tromh 
losa Criosta, do Mhac ar 
Tighearna, Dia a tha beò 
's a' rian maille riutsa ann 
an aonachd an Spioraid 
Naoimh : 

S. Fad shaoghal nan 
saoghal. 

O. Amen. 

S. Gu'n robh an Tigh- 
earna maiUe ribh. 

C. Agus ri d' spiorad-sa. 

^S'. Sgaoilibh, tha'n Aif- 
rionnseachad(7zo Beannaich- 
eamaid an Tighearna.) 

a Taing do Dhia. [Ann an Aifrinn air son nam Marbh, theirear,] ^S'. Bequiescant in pace. 
M. Amen. S. Gu'n robh am fois ann 
an sìth. 
C. Amen. An uair a tha'n sagart ga 'chromadli fhèin aig meadlion na li-altracli. Placeat tibi, sancta Tri- 
nitas, obsequium servitutis 
mese ; et prsesta ut sacri- 
ficium quod oculis tuse 
Majestatis indignus obtuli, 
tibi sit acceptabile, mihique, 
et omnibus pro quibus illud 
obtuli, sit, te miserante, 
propitiabile. Per Christum 
Dominum nostrum. Amen. A Thkianaid naomh, 
deònaich do umhailteas mo 
sheirbhise deagh - ghean 
fhaotainn ort ; agus guidh- 
im ort an ìobairt a thairg 
mi suas, ge mi-iomchuidh, 
'am fianais do Mhòrachd, a 
bhi taitneach leat, agus as 
leth do thròcaire, gu'm bi i 
na 'meadhon - rèite dhomh fhein, agus dhaiblisan a 
thairg mi suas i air an son. Tromh Chrìosta ar Tigh- 
earna. Amen. *- -♦ *- URNAIGHEAN NA H-AIFRINN. -♦ 41 Am beannachd. Benedicat vos, omnipo- 
tens Deus, Pater, et Filius, 
*i* et Spiritus Sanctus. 

M. Amen. 

S. Dominus vobiscum. 

M. Et cum spiritu tuo. Beannachd Dhe uile- 
chumhachdaicli agaibh — an 
t- Athair, agus am Mac, agus 
an Spiorad Naomh. 

C. Amen. 

S. Gu'n robh an Tigh- 
earna maille ribh. 

C. Agus ri d' spiorad-sa. Toiseach an t-Soisgeil a rèir IST, Eòin. S. Initium sancti Evan- 
gelii, secundum Joannem. 
M. Gloria tibi, Domine. 

In principio eratVerbum, 
et Verbum erat apud Deum, 
et Deus erat Verbum. Hoc 
erat in principio apud 
Deum. Omnia per ipsum 
facta sunt ; et sine ipso 
factum est nihil quod fac- 
tum est. In ipso vita erat, 
et vita erat lux hominum ; 
et lux in tenebris lucet, et 
tenebrse eam non compre- 
henderunt. 

Fuit homo missus a Deo, 
cui nomen erat Joannes. 
Hic venit in testimonium, 
ut testimonium perhiberet 
de lumine, ut omnes crede- 
rent per illum. Non erat 
ille lux, sed ut testimonium 
perhiberet de lumine. Erat 
lux vera, qus3 iUuminat S. Toiseach an t-Soisgeil 
naoimh a reir Eòin. 

C. Glòir dhutsa, a Thigh- 
earna. 

San toiseach bha am Fac- 
al, 's bha am Facal maille 
ri Dia, agus b' e am Facal 
Dia. Bha e so san toiseach 
maille ri Dia. Hinneadh a 
h-uile ni leis : 's gun e cha 
d' rinneadh ni a chaidh a 
dhianamh. Annsan bha a 
bheatha, 's b'i a bheatha 
solus dhaoine : agus tha an 
solus a soillseachadh san 
dorchadas, 's cha do ghabh 
an dorchadas ris. 

Chuireadhduine bho Dhia, 
dha'm b'ainm Eoin. Thainig 
e so mar fhianais gu teist- 
eanas a thoirt air an t-solus, 
los guncreideadh daoine uile 
troimh-san. Cha b' e esan 
an solus, ach bha e gu teist- 
eanas a thoirt air an t-solus. 
B' e sin an solus firinneach -♦ #- -* 42 CANON MISS^. omnem hominem venientem 
in hunc mundum. 

In mundo erat, et mundus 
per ipsum factus est, et 
mundus eum non cognovit. 
In propria venit, et sui eum 
non receperunt. Quotquot 
autera receperunfceum, dedit 
eis potestatem, filios Dei 
fieri ; his qui credunt in 
nomine ejus, qui non ex 
sanguinibus^neque ex volun- 
tate carnis, neque ex volun- 
tate viri, sed ex Deo nati 
sunt. Et ^' Yerbum caro 
FACTUM EST, et habitavit in 
nobis, et vidimus gloriam 
ejus,gloriam quasiUnigeniti 
a Patre, plenum gratise et 
veritatis. 

M. Deo gratias. a tha soilleireachadh a 
h-uile duine a tha tighinn 
dh' ionnsuidh an t-saoghail so. 
Bha e anns an t-saoghal, 's 
rinneadh an saoghal leis, 's 
cha b'aithnedo'nt-saoghale. 
Thainig e gu chuid fhein, 's 
cha do ghabh a mhuinntir 
fhein ris. Ach a mhiad 'sa 
ghabh ris, thug e cumhachd 
dhaibh a bhith 'nan cloinn 
do Dhia, dhaibhse a tha 
creidsinn 'na ainm, a rugadh 
cha n-ann bho fhuil, no 
bho thoil na feola, no bho 
thoil duine, ach bho Dhia. 

US GHABH AM FaCAL FEOIL, 

us rinn e comhnuidh 'nar 
measg : us chunnaic sinn a 
ghloir, mar ghloir aonghin an 
Athar, lan ghras agus firinn. 
O. Taing do Dhia. IS e Beannachd na Sàcramaid Naoimh — cràbhadh a tha'n 
Eaglais ag cleachdadh gu aoradh, moladh, agus glòir, 
a thoirt do Dhia air son a mhathais agus a ghaoil gun 
àirimh a dh'fhiach e dhuinn an uair a dh'òrdaich e Sàc- 
ramaid Naomh a Chuirp fh^in ; agus amhuil sin gu 
Beannachd ar Slànair fhaotainn. * Aig na briathran so lùb air clo leth-ghlur]. *- *- -♦ BEANNACHD NA SACRAMAID NAOIMH. 43 An uair a bhios an sagart a' toirt na Sàcramaid 'am follais an t-sluaigh 
gu aoradh a thoirt di, seinnear an laoidh, " salutaris Hostia." salutaris Hostia, 
Qu^ coeli pandis ostium 
Bella premunt hostilia, 
Da robur, fer auxilium. Ciad-fàilt, a Stiàcramaid 
nam buadh, 

Adh'fhosgail dorus nèamh 
do'n t-sluagh ; 

Tha sinn' ga 'r claoidh ag 
cath ri 'r nàmh, 

Thoir neart dhuinn, furt- 
aich òirnn na 'r càs. Uni trinoque Domino 

Sit sempiterna gloria, 

Qui vitam sine termino 

Nobis donet in patria. 
Amen. Sìor-ghlòir do Dhia na 
'Thriar 's na 'aon, 

An t-Athair, 'm Mac, 's 
an Spiorad Naomh. 

O, deònaich dhuinn' a' 
bheatha shìor 

'An sòlas nèamh fad 
shaogh'l gun chrìoch. ^ 'An so, 's tric gu'n seinnear Leadan Moire, no laoidh iomchuidh 
air an sònraichear ; agus 'ansin " Tantumergo." Aig •' Veneremur 
cermd," cromaidh gach aon sìos. Tantum ergo Sacramen- 
tum 
Veneremur cernui : 

Et antiquum documentum 

Novo cedat ritui ; 

Prasstet fides supplementum 

Sensuum defectui. 'Shàcramaid, tha sinn le 
timhlachd, 

'Toirt dhut aoraidh, cliti, 
'us glòir' ; 

Riochd an t-Seann-lagh 
chuireadh cùl ris, 

'S an Lagh-tir tha'n fhir- 
bheachd chòrr ; 

Ged nach tuigear le 'r 
C(5ud-fàthan, 

Creideamh cha dian ihììl- 
inn òirnn. «- -♦ *- * 44 BEANNACHD NA SACRAMAID NAOIMH. Genitori, Genitoque 

Laus et jubilatio, 

Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio : 

Procedenti ab utroque 

Compar sit laudatio. 
Amen. 

V. Panem de coelo prse- 
stitisti eis. [Alleluia.] 

Ji. Omne delectamentum 
in se liabentem. [AUeluia.] 

Oremus. 
Deus, qui nobis sub Sac- 
ramento mirabili, passionis 
tu8e memoriam reliquisti ; 
tribue, qusesumus, ita nos 
corporis et sanguinis tui 
sacra mysteria venerari ; ut 
redemptionis tuse fructum 
in nobis jugiter sentiamus. 
Qui vivis et regnas in ssecula 
s£eculorum. Amen. Glòir do'n Athair, 's glòir 
do'n Mhac, 

'S glòir co-cheart do'n 
Spiorad Naomh — 
Cliù-'us aighir,onoir'sneart, 

Slàinte 's beannachadh a 
chaoidh — 

Trianaid chumhachdach 
nam feart, 

Molamaid mu seach 's 
mar aon. Amen. 

Thug e aran daibh as na 
flaithis. [Alleluia.] 

Anns an robh gach rogha 
blas. [AUeluia.] 

Guidheamaid. 
O Dhia, a dh'fhàg againn 
's an t-sàcramaid mhìorailtich 
so, cuimhneachan air do 
phàis ; tiùraich dhuinn, 
guidhimid ort, a leithid de 
urram a thoirt do mhistre 
naomh do Chuirp agus 
d'Fhala, 's gu'm bi sinn 
daonnan a' faireachdainn 
annainn toradh do shaor- 
aidh. A tha beò 's a' rian gu 
saoghal nan saoghal. Amen. An uair a bhios an sagart a' toirt a' Bheannachd 
seachad leis an t-Sàcramaid, cròm thu fhdin sìos, agus 
thoir aoradh le d'uile chridhe do d'Shlànair anns an 
t-Sàcramaid. Thoir taing dha air son a mhathais, agus 
liubhair thu fhèin thairis dha ; agus gu dùrachdach 
iarr air a bheamiachd dhut fhèiii agiis do d'chuideachda, 
agus do'n Eaglais gu h-iomlan. *- -* ■^ -{Jt ©rali^aa^ So €fiviOf)t Naomi& EcBs^a* 

T E Cridhe Naomh losa thathas ag ciallachadh Cridhe 
-^ ar Slànair air aonadh ris an Daondachd bheann- 
aichte, 's air an aobhar sin ri Pearsa Dhiadhaidh an 
Fhacail. Bho'n is e 'n cridhe fuaran gach aigne, tha'n 
Eaglais a' moladh a' chràbhaidh so dhuinn, 's gur h-e 
Cridhe Naomh losa àros agus ionad-naomh a' ghaoil sin 
leis an d' thug ar Slànair gaol duinn, agus 'n a liubhaire 
e fhèin air ar son. Uime sin an uair a chuireas sinn suas 
ar n-achanaich ri Cridhe Naomh losa, tha sinn air sheòl 
ro-shònraichte a' toirt onoir do'n ghaol sin a bha na 'theine 
's a' Chridhe Naomh air son mhic an duine. 

Is e beachd àraid a' chràbhaidh so dìoladh-fìach a dhian- 
amh 'an èÌTÌc gach ta.rcuis a rinneadh air Cridhe Naomh 
losa an uair a bha e air talamh — tarcuis a thathas fhath- 
ast a' dianamh air anns an t-Sàcramaid Dhiadhaidh — 'an 
Sàcramaid a ghaoil. 

Ri linn do 'r Slànair an cràbhadh so fhoillseachadh do'n 
mhaighdinn-chràbhaidh naoimh ud, Màiri Alacoque (Jrr- 
amach, dh'fhiach e a chridhe dhi 's e air a chuairteach- 
adh le droigheann, crois ann, 's e air cathair-theine, agus 
thuirt e : *' Faic an cridhe a thug a' leithid de ghaol do 
mhac-an-duine 's nach do chaomhain e nì a dhearbhadh a 
ghaoil daibh, gu ruig 'us e fhèin a chaitheamh as air an 
son ; ach 'an èiric sin nach fhaigh lèiceis bho'n tromlach 
de'n chinne-dhaonda, ach eas-urram 'us mì-thaingealachd. 
Is e a tha ga m' chràdh gu tur cridheachan a th' air an 
coisrigeadh dhomh a bhi ga m' ghiollachd 's an dòigh." 
'An sin dh'earb e rithe a culaidh-mhathais a dhianamh 
gu latha-feille a chur air chois 'an onoir a Chridhe 
Dhiadhaidh air a' chiad Dhihaoine 'an deaghaidh an 
Dònaich an taobh-stigh de fhèiU Chuirp-Chrìosta ; agus 
sin leis a' bheachd so : 1. Los Criostaidhnean a thoirt 
tainge dha air son an tobhartais àghoir a bhuilich e orra 
'an Sàcramaid a Chuirp fhèin. 2. Gu dioladh-fiach a 
dhianamh le 'n timhlachd agus le 'n aoradh air son na 

*- ^ * 46 CRABHADH DO CHRIDHE NAOMH lOSA. 

h-eas-onoir agus na tarcuis a tha peacaich a' toirt da anns 
an t-Sàcramaid uilenaoimh. 3. Los gu'n tugadh iad dha 
an onoir a's dligheach dha, ach a thathas ag cumail bhuaithe 
'an iomad eaglais f ar am beileas a' toirt cho beag de ghaol, 
de urram, agus de aoradh dha. Gheall e ionmhas a 
chridhe a bhuileachadh gu fialaidh, pailt, orrasan a 
chleachdadh an cràbhadh so, cha'n ann a mhàin air an 
latha-fhèiUe, ach air làithean eile an uair a thigeadh iad 
air choimheadachd air an t-Sàcramaid Dhiadhaidh. 

Chuireadh Comuinn Cridhe Naomh losa air chois anns 
gach cèarnaidh, agus bhuilich am Pàp ioma laghadh- 
eagiais orra, a dh'fhaodas gach urra dhiubh a chosnadh 
air a shon fhèin no air son nam Marbh-chreideach. 'S e 
na tha mar fhiachan air gach urra de'n chomunn ('an 
deaghaidh a ghabhail a stigh le sagart fo ìighdarras gu 
sin a dhianamh) gu'n gabh e uair 's an latha J.' Pìiaidir, 
Fàilte Moire, 's a' Chrèud, agus an achanaich so : 

A Chridhe mlenaoimh losa thoir orm gaol a thoirt dut 
ncùs mò '5 ?2a's mò. A Thighearna, dian tròcair òirnn. 
A Chrìosta, dian tròcair òirnn. 
A Thighearna, dian tròcair òirnn. 
A Chrìosta, èisd ruinn. 
A Chrìosta, gu gràsor èisd ruinn. 
A Dhia Athair nam Flaitheas, Bian tròcair òirnn. 
A Dhia Mhic 'Fhir-saoraidh an t-saoghail, 
A Dhia a Spioraid Naoimh, 
A Thrianaid naomh aon Dia, 
A Chridhe losa, 

A Chridhe losa, aonaicht' 'am pearsa ri Facal Dh(^, 
A Chridhe losa, 'Ionaid-ISTaoimh na Diadhachd, 
A Chridhe losa, aThèampuiUnaTrianaidnaoimhe, 
A Chridhe losa, 'Aibheis a' ghliocais, 
♦ — ♦ LEADAN CRIDHE UILENAOMH lOSA. -* 47 \ A Chridhe losa, a Chuain a' mhathais, 

A Chridhe losa, a Chathair na tròcaire, 

A Chridhe losa, 'lonmhais nach fàilnich. a chaoidh, 

A Chridhe losa, a fhuair sinn uile dhe d'lànachd, 

A Chridhe losa, ar Slth 's ar Heite, 

A Chridhe losa, a Shamhuilt nan uile shubhailceaii, 

A Chridhe losa, Uileghràdhach, agus airidh air 

uileghràdh, 
A Chridhe losa, 'Fhuarain fhìoruisge 'sruthadh a 

mach gu beatha shìorruith, 
A Chridhe losa, anns am beil mòr-thlaclid an 

Athar, 
A Chridhe losa, 'lobairt-rèiteair sonar peacannan, 
A Chridhe losa, a bha dèarlàn cràidh air ar son, 
A Chridhe losa, a bha fo dhtibhròn-bàis 's a' 

ghàradh, 
A Chridhe losa, a lìonadh le tarcuis, 
A Chridhe losa, a leònadh le gaol, 
A Chridhe losa, a tholladh le sleagh, 
A Chridhe losa, a thràghadh le fuil air a' chrois, 
A Chridhe losa, a bhrisd air son ar peacannan, 
A Chridhe losa, a tha fhathast fhein le daoine 

mì-thaingeil ga d' rèubadh 'an Sàcramaid uile 

naomli a' ghaoil, 
A Chridhe losa, a Dhìdinn nam peacach, 
A Chridhe losa, a Neart nan aiifhann, 
A Chridhe losa, a Chobhair nan deòiridh, 
A Chridhe losa, a Sheasrachd nan daoine-cearta, 
A Chridhe losa, a Shàbhalaidh na f eadhnach a tha 

'cur an dòchais annad, 
A Chridhe losa, a Shàbhalaidh na feadhnach a 

gheabh bàs annad, 
A Chridhe losa, a chaoin Thiarmainn do luchd- 

aoraidh, | 

A Chridhe losa, a Shòlais nan Naomh uile, [ 

A Chridhe losa, ar Ctil-taice 's na diachainnean j 

cruaidhe 'tha 'tighiim òirnn. / *- -♦ * * 

48 LEADAN CRIDHE UILENAOMH lOSA. 

'Uain Dhè, a tha 'toirt air falbh peacannan an t-saoghail, 

Dianfathamas ruinn, Thighearna. 
'Uain Dìiè, a tha 'toirt air falbh peacannan an t-saoghail, 

Gu gràsor èisd ruinn, Thighearna. 
'Uain Dhè, a tha 'toirt air falbh peacannan an t-saoghail, 

Dian tròcair oirnn. 
V. 'losa, a tha ciùin 'us iriseal 'an cridhe. 
JR. Dian mo chridhe-sa a r^ir do chridhe. 

Guidheamaid. 

Tha sinn ag achanaich ort, a Dliia uile-chumli- 
achdaich, gu'n deònaicheadh tu dhuinne, a tha 
'cur uaille a Cridhe Uilenaomh do Mhic ion- 
mhainn, agus a' toirt cuimhne air tìodhlaicean 
àghor a ghràidh dhuinn, subhachas a bhi òirnn, 
niaraon mu'n oibreachadh agus mu'n toradh. 
As leth ar Tighearna ciadna. Amen. tavvmm a' hìfm. 

OIOSA nile-thròcairich, 'Fhir-ghaoil nan 
anmannan, tha mi 'guidhe ort as leth 
Spàirn do Chridhe nilenaoimh, agus bròn do 
Mhàthar gun-smal-peacaidh, gu'n glanadh tu na 
d' Ehuil f hein peacaich an t-saoghail uile a tha 's 
an tarrainn agus gu bàsachadh an diugh. Amen. 
A Chridhe losa a dh'fhuilig spàirn a' bhàis, 

jo'abh truas riuthasan a tha 's an tarrainn. 

I "" 

^ __. i